Claimcode


Hieronder wordt door het bestuur van de Stichting Fair Huur voor verhuurders uitleg gegeven en verantwoording afgelegd tegen de achtergrond van de relevante bepalingen uit de Claimcode van de Commissie Claimcode 2011 (klik hier om deze claimcode in een afzonderlijk venster te openen).

De Claimcode is door ons toegepast vanaf het moment waarop de Class Action daadwerkelijk van start is gegaan door het uitbrengen van de dagvaarding aan de Staat der Nederlanden. Voor de toepassing van de diverse bepalingen uit de claimcode is het van belang dat de Stichting Fair Huur voor verhuurders niet valt onder de definitie van een ‘kleine stichting’.

Eveneens is het van belang dat de Claimcode uitgaat van het beginsel ‘pas toe of leg uit’.

 

1. Governance structuur

De stichting kent een bestuur en sinds 1 augustus 2012 een Raad van Toezicht. De hoofdlijnen van de governance structuur van de stichting zijn op deze afzonderlijke pagina uiteengezet en zijn blijvend te raadplegen.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de rechtspersoon en met het nastreven van de doelstellingen van de stichting zoals deze in de statuten zijn opgenomen. Eveneens is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving van relevante wet- en regelgeving en voor de beheersing van risico’s. Voorts ontvangen noch het bestuur, noch de individuele bestuurders, een beloning en/of salariëring voor de werkzaamheden, anders dan eventuele redelijke vergoeding voor gemaakte (kantoor)kosten en/of vacatiegelden.

Het bestuur draagt ervoor zorg dat er geen sprake is van tegenstrijdige (financiële) belangen tussen de stichting en één of meerdere individuele bestuurders. Het bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht en het bestuur verschaft tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van dit toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van de Stichting. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.


 

2. Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

De stichting streeft geen enkel commercieel doel na en deze actie is uitsluitend opgezet omdat de stichting wil opkomen voor de rechtvaardige belangen van verhuurders. In de statuten van onze stichting staat: “De stichting en de eventueel rechtstreeks of middellijk aan de stichting verbonden (rechts)personen beogen niet het maken van winst.”.

Een eventueel positief saldo dat mogelijk na afloop van de class action in de stichting overblijft, zal volledig naar een aparte charitatieve stichting worden overgemaakt.

 

 


 

3. De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

Het bestuur is evenwichtig samengesteld en bestaat uit drie natuurlijke personen. Het bestuur is zodanig samengesteld dat het beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de statuten omschreven belangen. De heer Verkade is jurist en professioneel vastgoedondernemer, met jarenlange ervaring in diverse bestuursfuncties. De heer Van den Oord is zowel jurist als fiscalist en voormalig advocaat. De heer Van Houwelingen is bouwkundig ingenieur en beschikt over jarenlange ervaring in de praktijk van het vastgoed. Daarnaast geldt in het algemeen dat de individuele bestuursleden ervaring hebben met het zijn van bestuurslid.

De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Wijzigingen van de statuten en/of besluiten die (mogelijk) ingrijpend zijn voor de stichting en haar belanghebbenden worden eveneens ter goedkeurig voorgelegd. Anders dan voor het sluiten van een of meerdere schikkingsovereenkomsten behoeft het bestuur voor het aanhangig maken van een of meerdere gerechtelijke procedures in beginsel geen goedkeuring, omdat dergelijke zaken de kern van de activiteiten van de Stichting betreffen.

Het bestuur houdt een algemeen toegankelijke website in stand waarop voor belanghebbenden relevante informatie wordt geplaatst. Hieronder valt in ieder geval de volgende documentatie:

  • De statuten van de stichting (klik hier)
  • Een document waaruit de governance van de stichting blijkt (deze pagina)
  • Een overzicht van de aan de deelnemers gevraagde bedragen (klik hier)
  • De CV’s van de leden van het Bestuur 
  • Een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een potentiële deelnemer kan beoordelen of de aard en werkwijze van de stichting aansluiten bij zijn/haar belangen (klik hier)
  • Een overzicht van de stand van zaken in gerechtelijke procedures (klik hier)
  • Een overzicht van de hoofdlijnen van de gesloten vaststellingsovereenkomsten (n.v.t.)

 

4. Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstrengeling

Het Bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Toezicht en de belanghebbenden, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling wordt uitdrukkelijk vermeden. Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties. 

De stichting sluit in beginsel geen overeenkomsten met (rechts)persoon of andere entiteit waarbij een bestuurder of lid van de Raad van Toezicht in hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder of werknemer is betrokken. Vanwege het charitatieve karakter vormt de Stichting Childtuition een uitzondering op deze regel.


 

5. Vergoedingen aan bestuurders

Bestuurders ontvangen desgewenst een redelijke onkostenvergoeding.  De bestuursleden ontvangen geen salaris of enige andere (financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden. 

De vaststelling en/of continuering van de onkostenvergoeding(en)  geschiedt door de Raad van Toezicht. Alle aan bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig, voorzien van een korte toelichting, in de jaarstukken van de Stichting opgenomen.