Doelstelling en actieprogramma

 

 Hieronder treft u onze doelstelling en ons actieprogramma aan.


 
U kunt klikken op één van de onderstaande vragen om direct naar het antwoord te gaan.

 


D   O   E   L   S   T   E   L   L   I   N   G        E N        A   C   T   I   E   P   R   O   G   R   A   M   M   A


↑ Terug naar boven

Wat is onze doelstelling?

Wij stellen ons ten doel: Een vrije(re) woningmarkt voor particuliere/commerciële verhuurders, waardoor meer woningen voor huurders in de vrije sektor beschikbaar komen. De schaarste moet worden opgeheven, door voldoende investeringen in de vrije huur markt. Investeringen worden geremd door meer regelgeving en onzekerheid.


 ↑ Terug naar boven

Wat verstaan we onder een vrije(re) woningmarkt?

Een vrije(re) woningmarkt wil zeggen dat:

Een commerciële of particuliere verhuurder vrij(er) is te verhuren aan wie hij wil en voor de prijs die de markt hem biedt. Een huurder vrij is om een woning te huren voor de marktprijs zonder woonvergunning. De overheid op kosten van de gemeenschap zorgt voor voldoende goede woonvoorzieningen voor minder draagkrachtigen, danwel minder draagkrachtige huurders in staat stelt om een marktconforme huur te betalen.

Met als gevolg dat:

Er genoeg huurwoningen worden gebouwd, omdat dat lonend is voor investeerders. Er goed onderhoud kan worden gepleegd uit de huuropbrengst. Doorstroming vanzelf gaat en scheefwonen (vrijwel) niet meer bestaat. Overheidsinmenging in de woningmarkt zo veel mogelijk beperkt is tot de sociale sector, waarvan de kosten door de gemeenschap worden gedragen. 


↑ Terug naar boven

Is die overheidsinmenging nu dan zo vergaand?

Ja, die is heel vergaand:

Eigenaren/verhuurders van huurwoningen hebben te maken met meer en meer regelgeving. 

De strikte huur- en huisvestingswetgeving bestaat uit een fijnmazig netwerk van overheidsingrijpen in alle sectoren en facetten van de eigendom en de verhuur van woningen. Zodoende is het eigendomsrecht van de verhurende eigenaar zeer ingrijpend beperkt, zonder dat hij daar op enigerlei wijze schadeloos voor wordt gesteld. 

De WOZCap zorgt ervoor dat sommige geliberaliseerde woningen weer sociaal verhuurd moeten worden.

Aangekondigde maatregelen inzake middenhuur zullen nog veel meer woningen onder een huurregulering brengen die ver onder de markthuur van een woning ligt.

 


↑ Terug naar boven

Hoe denken we ons doel van een vrije woningmarkt te bereiken?

Wij denken dat langs twee wegen te bereiken: 

1) Door informatie voorziening aan het publiek middels deze website. Hier publiceren wij vele artikelen over huurzaken; door Volksvertegenwoordigers van informatie te voorzien, zodat zij tot een gewogen oordeel kunnen komen.

2) Wanneer wij geen andere weg zien, zullen wij de rechter vragen nieuwe wetgeving te toesten.

 

 


 


↑ Terug naar boven

Waar kan ik meer te weten komen over die uitspraken van het EHRM?

Relevante rechtspraak van het EHRM wordt op deze website gepubliceerd. Deze rechtspraak is zeer omvangrijk en is gepubliceerd in de Engelse taal. U kunt deze rechtspraak desgewenst ook opzoeken in de database HUDOC van het EHRM. Een selectie van relevante rechtspraak wordt hieronder weergegeven:

Meer rechtspraak van het EHRM treft u aan op de volgende pagina:


↑ Terug naar boven

Wat hebben wij geeist in onze processen?

Ten eerste hebben wij gevraagd uitspraken van Nederlandse rechters – in hoogste instantie van de Hoge Raad der Nederlanden – en van het EHRM, waarin wordt vastgesteld dat de Nederlandse huur(prijs)wetgeving niet in overeenstemming is met het eigendomsrecht. Die vaststelling zal vervolgens moeten leiden tot aanpassing het stelsel van huur(prijzen)recht voor particuliere/commerciële verhuurders. Daarnaast eisen we ook een “verklaringen voor recht” dat particuliere/commerciële verhuurders recht hebben op een redelijk rendement.

Verder vroegen wij in onze cassatieprocedure aan de Hoge Raad om het arrest van het Gerechtshof te vernietigen o.a. omdat dit arrest het eigendomsrecht onvoldoende erkend.

Als u meer wilt weten over onze precieze eisen en argumenten kunt u doorklikken naar onze processtukken die elders op onze website zijn gepubliceerd.


↑ Terug naar boven

 


↑ Terug naar boven