Wie zijn wij?


Wij kunnen ons goed voorstellen dat u eerst wilt weten wie wij zijn en wat wij doen, voordat u besluit om onze class action te steunen door u in te schrijven als deelnemer of door donateur te worden. Daarom stellen wij ons hieronder graag aan u voor door in te gaan op enkele punten die u waarschijnlijk van belang acht.

Bestuur, statuten en doelstellingen

Fair huur voor verhuurders is een stichting met een bestuur dat bestaat uit drie personen. 

Geen winstoogmerk
Wij streven geen enkel commercieel doel na en hebben deze actie uitsluitend opgezet omdat we willen opkomen voor de rechtvaardige belangen van verhuurders. In de statuten van onze stichting staat:

“De stichting en de eventueel rechtstreeks of middellijk aan de stichting verbonden (rechts)personen beogen niet het maken van winst.”

Onze bestuursleden ontvangen geen salaris of enige andere (financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuurslid Van den Oord ontvangt enkel een bescheiden vacatiegeld ter dekking van enige kantoorkosten. Daarnaast is ter voorkoming van belangen-verstrengeling ervoor gekozen om Baker&McKenzie, het kantoor waar Van den Oord actief was, niet bij de class action te betrekken.

Een eventueel positief saldo dat mogelijk na afloop van de class action in de stichting overblijft, zal volledig naar een aparte charitatieve stichting worden overgemaakt. Dat is de Stichting Childtuition (als rechtsopvolger van Stichting Ondersteuning Taalonderwijs Ontwikkelingslanden). Die stichting is door de Belastingdienst erkend als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Ook het percentage van de schadevergoeding dat bij het slagen van de class action zal worden gevorderd van de Staat der Nederlanden, zal ten goede komen aan deze charitatieve stichting.

Transparantie & controle
Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te opereren, zodat onze deelnemers kunnen zien wat wij doen en wat er met het geld gebeurt. De stichting conformeert zich aan de in 2011 tot stand gekomen ‘claimcode’ en handelt professioneel en controleerbaar. De stichting heeft haar jaarcijfers t/m 2011 op haar website gepubliceerd. De cijfers van de volgende jaren zullen steeds vóór 1 juni van het daar op volgende jaar worden gepubliceerd.

De stichting heeft een Raad van Toezicht die is belast met het toezicht op de gang van zaken en de belangen van onze deelnemers. Meer informatie over de werkwijze van onze Raad van Toezicht treft u hier aan. Daarnaast kunt u de cv's van de leden van de Raad van Toezicht hier raadplegen.

Telefoon, e-mail en post
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, streven wij ernaar onze interne kosten minimaal te houden. Gezien de doelstelling van de stichting kunnen wij niet ingaan op individuele huurrechtelijke vraagstukken.

De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst die bereikbaar kunnen zijn voor telefonisch overleg. Wel zijn wij bereikbaar via e-mail en wordt er door ons naar gestreefd om zo spoedig mogelijk op vragen te reageren. Daarnaast kan men ons bereiken door een brief te sturen aan ons postadres in Amsterdam. Communicatie via e-mail houdt onze kosten laag en maakt de class action daarmee betaalbaar. 

Informatie via onze website
Onze website bevat inmiddels een grote hoeveelheid informatie, wordt regelmatig bijgewerkt en is bedoeld om zowel geïnteresseerden als deelnemers te (blijven) informeren over onze acties. Zo versturen we periodiek nieuwsbrieven en publiceren we verschillende actualiteiten, zoals berichten in de media. Ook worden antwoorden op ‘vaak gestelde vragen’ op onze website gepubliceerd. Wij streven met onze website naar een goede en efficiënte wijze van informatievoorziening.


Meer informatie:

»» Doelstelling en actieprogramma
»» Deelnemen
»» Actualiteiten