Wie zijn wij?


 

Bestuur, statuten en doelstellingen

Fair huur voor verhuurders is een stichting met een bestuur dat bestaat uit drie personen. 

Geen winstoogmerk
Wij streven geen enkel commercieel doel na en hebben deze actie uitsluitend opgezet omdat we willen opkomen voor de rechtvaardige belangen van verhuurders. In de statuten van onze stichting staat:

“De stichting en de eventueel rechtstreeks of middellijk aan de stichting verbonden (rechts)personen beogen niet het maken van winst.”

Onze bestuursleden ontvangen geen salaris of enige andere (financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Transparantie & controle
Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te opereren, zodat onze deelnemers kunnen zien wat wij doen en wat er met het geld gebeurt. De stichting conformeert zich aan de in 2011 tot stand gekomen ‘claimcode’ en handelt professioneel en controleerbaar. De stichting heeft haar jaarcijfers t/m 2021 op haar website gepubliceerd. 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die is belast met het toezicht op de gang van zaken en de belangen van onze deelnemers. Meer informatie over de werkwijze van onze Raad van Toezicht treft u hier aan. Daarnaast kunt u de cv's van de leden van de Raad van Toezicht hier raadplegen.

Telefoon, e-mail en post
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, streven wij ernaar onze interne kosten minimaal te houden. Gezien de doelstelling van de stichting kunnen wij niet ingaan op individuele huurrechtelijke vraagstukken.

De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst die bereikbaar kunnen zijn voor telefonisch overleg. Wel zijn wij bereikbaar via e-mail en wordt er door ons naar gestreefd om zo spoedig mogelijk op vragen te reageren. Daarnaast kan men ons bereiken door een brief te sturen aan ons postadres in Amsterdam. Communicatie via e-mail houdt onze kosten laag en maakt de class action daarmee betaalbaar. 

Informatie via onze website
Onze website bevat inmiddels een grote hoeveelheid informatie, wordt regelmatig bijgewerkt en is bedoeld om zowel geïnteresseerden als deelnemers te (blijven) informeren over onze acties. Zo versturen we periodiek nieuwsbrieven en publiceren we verschillende actualiteiten, zoals berichten in de media. Ook worden antwoorden op ‘vaak gestelde vragen’ op onze website gepubliceerd. Wij streven met onze website naar een goede en efficiënte wijze van informatievoorziening.


Meer informatie:

»» Doelstelling en actieprogramma
»» Actualiteiten